Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków ,,PRUSICE” w Pietrowicach Małych rozpoczęła swoją działalność 10 października 2014 r. Zlokalizowana jest na działce numer 66/1 o powierzchni 1,11 ha przy drodze gminnej dz. nr 277. Typ oczyszczalni ścieków, PRUSICE” określa się jako mechaniczno – biologiczny. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 600 m3/d. Do oczyszczalni ścieków ,,PRUSICE” trafiają ścieki z następujących miejscowości: Prusice, Pietrowice Małe, Ligotka, Dębnica oraz Krościna Mała.

Oczyszczalnia składa się z dwóch części: ściekowej oraz osadowej. Część ściekowa składa się z części mechanicznej realizowanej w obiektach: stacja zlewcza ścieków dowożonych, zbiornik wyrównawczy z pompownią główną, sitopiaskownik oraz części biologicznej z możliwością chemicznego strącania fosforu realizowana w: dwóch ciągach biologicznych składającej się z. komory osadu czynnego wraz ze stacją dozowania PAX, osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Część osadowa odbywa się poprzez stabilizację tlenową oraz wstępne grawitacyjne zagęszczenie osadu w komorze tlenowej stabilizacji osadu oraz odwodnienie i higienizację osadu wapnem na prasie taśmowej. Oczyszczone ścieki odprowadzane są przez wylot do odbiornika, jakim jest ciek Struga I w przekroju 4 + 815 km jej biegu. Właścicielem odbiornika jest Skarb Państwa – Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Struga I jest ciekiem IV rzędu należącym do zlewni Baryczy.

Rozruch oczyszczalni ścieków ,,PRUSICE” w miejscowości Pietrowice Małe został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Rozruchu i Wstępnej Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w okresie od 9 czerwca do 30 września 2014 r. Przed przystąpieniem do prac rozruchowych obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Rozruch wykazał osiągnięcie wymaganych kluczowych efektów ekologicznych tj. wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach oraz możliwość rolniczego wykorzystania osadu ściekowego. Szczegółowy przebieg i parametry pracy podczas całego okresu rozruchu zostały zarejestrowane w systemie wizualizacji pracą oczyszczalni ścieków i przedstawione w formie raportów dobowych i miesięcznych. Wyposażenie techniczne oczyszczalni umożliwia szybką likwidacje nieprawidłowości w pracy urządzeń, gwarantuje jej niezawodność, a chwilowe zaburzenia nie będą miały istotnego wpływu na efekt oczyszczania ścieków, a tym samym na zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

Podstawowe parametry technologiczne obiektów wchodzących w skład oczyszczalni ścieków:

A). Stacja Zlewcza Ścieków Dowożonych SZ.

B). Zbiornik wyrównawczy wraz z pompownią główną ścieków PG i komorą zasuw KZ.

Obiekt żelbetowy, przykryty, wentylowany o wymiarach:

 • średnica wewnętrzna Dw =4,5 m
 • głębokość całkowita komory czerpalnej ok. 5,0 m
 • całkowita pojemność czynna komory czerpalnej 29,4 m3

Komora zasuw – obiekt zblokowany z komorą zbiorczą ścieków.

 • Wymiary komory zasuw: kształt nieregularny 1,0 × 2,0 × 1,0 × 4,0 m
 • Głębokość komory zasuw: 1,9 m

Przepływy charakterystyczne:

 • Qdśr= 600 m3/h
 • Qhśr= 35,6 m3/h
 • Qhmax= 89 m3/h

Pojemność robocza dla pracy pompy: Vcz~8,45 m3

 

C). Sitopiaskownik SP.

 

Sito:

Stopień redukcji:

 • BZT5: 5[%]
 • Zawiesina ogólna: 20 [%]
 • Azot ogólny: 3[%]

Objętość zatrzymywanych skratek Vskr =~50 m3/a=0,14 m3/d

Piaskownik poziomo-wirowy:

Efektywność usuwania piasku dla przepływu obliczeniowego 90% dla ziaren o średnicy 0,2 mm

Stopień redukcji:

 • BZT5 dla piaskownika: 4 [%]
 • Zawiesiny Ogólne: 6 [%]

Objętość zatrzymanego piasku: Vpia = ~ 34 m3/a = ~0,10 m3/d o uwodnieniu 25 %

D). Komory osadu czynnego KOCZ.

 

Wymiary komór:

Komora defosfatacji KD:

 • Wymiary: 1,8 × 6,0 m
 • Głębokość czynna: 4,5 m
 • Pojemność czynna V1cz = 48,6 m3

Komora nitryfikacji KDN:

 • Wymiary: 6,5 × 6,0 m
 • Głębokość czynna: 4,5 m
 • Pojemność czynna V1cz= 175,5 m3

Komora nitryfikacji KN:

 • Wymiary: 15,2 × 6,0 m
 • Głębokość czynna: 4,5 m
 • Pojemność czynna V1cz= 410,4 m3

Całkowita pojemność czynna:

Komora defosfatacji KD: 96,2 m3

Komora denitryfikacji KDN: 351 m3

Komora nitryfikacji KN: 820,8 m3

Technologiczne wymiary bloku biologicznego wynoszą:

Długość każdego ciągu: L = 23,5 m

Szerokość każdego ciągu: B = 6,0 m × 2 ciągi

Głębokość czynna każdego ciągu Hcz= 4,5 m

E). Osadnik wtórny pionowy.

 

Wymiary obiektu:

Średnica wewnętrzna osadnika Dw= 7,5 m

Powierzchnia czynna osadnika Fcz=41,85 m2

Głębokość całkowita osadnika Hc ~7,7 m

Nachylenie ścian leja osadowego 60o

Średnica rury centralnej DRC = 800 mm

Średnica rurociągu, doprowadzającego ścieki po KOCZ: DN 200 mm

Średnica rurociągu, odprowadzającego ścieki oczyszczone z osadnika: DN200 mm.

Średnica rurociągu, doprowadzającego osad z leja osadnika DN 200 mm.

F). Pompownia osadów recyrkulowanych i nadmiernych.

Komora zasuw nożowych KZN1 = KZN2

 • Wymiary: 1,10 × 2,50 m
 • Głębokość całkowita HC = ~2,90 m

Komora zbiorcza osadów KZO:

 • Wymiary: 2,5 × 2,5 m
 • Głębokość całkowita/czynna HC/CZ = 2,90/1,60 m

Komora armatury KA:

 • Wymiary: 3,35 × 3,5 m
 • Głębokość całkowita HC = ~2,0 m

Parametry procesu technologicznego:

– ilość osadu nadmiernego, odprowadzana do komory tlenowej stabilizacji osadu: Qos.nadm.= 39,32 m3/d,(dla U = 99%)

– ilość osadu recyrkulującego, doprowadzona do komory defosfatacji: Qos.rec.=28,5 m3/d

G). Komora pomiarowa.

-Wymiary obiektu:

 • Średnica Dw= 2,0 m
 • Głębokość H= 1,95 m

Typ koryta pomiarowego: Palmer&Bowlus

Rodzaj pomiaru: ultradźwiękowy

H). Komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO.

 

Wymiary obiektu:

 • Średnica komory D= 9,0 m
 • Głębokość czynna Hcz= 4,5 m
 • Pojemność czynna Vcz= 275,24 m3

Ilość osadu nadmiernego, doprowadzona ,,KTSO”: Qos = 39,32 m3/d

Zawartość suchej masy w osadzie -10 kgSM/m3

Zawartość suchej masy organicznej – 7,2 kgSMO/m3

Zawartość suchej masy biologicznie rozkładalnej -4,42 kgSMOR/m3

Czas stabilizacji t=7,0 d

Obciążenie komory -1,03 kgSMO/m3d

Zapotrzebowanie tlenu ~ok.185 kgO2/d

Ilość i uwodnienie osadu po,,KTSO” Qos=26,2 m3/d, U=98,5%

I). Stacja odwodnienia i higienizacji osadu.

 

Praca instalacji: 5×/tydzień

Ilość osadu podawanego na prasę: Qos = 36,7 m3/d

Sucha masa osadu odwodnionego, średnio: 18 – 22 %

J). Stacja dmuchaw oraz rozdzielnia elektryczna.

Ilość zainstalowanych dmuchaw: 4 szt.

Parametry dmuchaw:

 • Wydajność – 360 Nm3/h
 • Nadciśnienie robocze – 550 mbar
 • Moc silnika – 11 kW