Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków ,,PRUSICE” rozpoczęła swoją działalność 10 października 2014 r. Jest zlokalizowana w miejscowości Pietrowice Małe, która znajduje się  na terenie gminy Prusice. Położona jest na działce numer 66/1 o powierzchni 1,11 ha przy drodze gminnej dz. nr 277.Typ oczyszczalni ścieków, PRUSICE” określa się jako mechaniczno – biologiczny. Przepustowość danej oczyszczalni ścieków wynosi 600 m3/d. Do oczyszczalni ścieków ,,PRUSICE” trafiają ścieki z następujących miejscowości: Prusice, Pietrowice Małe, Ligotka, Dębnica oraz Krościna Mała. Układ oczyszczania składa się z części ściekowej oraz części osadowej. Część ściekowa składa się z części mechanicznej realizowana w obiektach: stacja zlewcza ścieków dowożonych, zbiornik wyrównawczy z pompownią główną, sitopiaskownik oraz części biologicznej z możliwością chemicznego strącania fosforu realizowana w: dwóch ciągach biologicznych tj. komory osadu czynnego, osadnikami wtórymi, pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz stacją dozowania Pax. Część osadowa składa się z stabilizacja tlenowa oraz wstępne grawitacyjne zagęszczenie osadu realizowane w komorze tlenowej stabilizacji osadu KTSO oraz odwodnienie oraz higienizacja osadu wapnem realizowane na prasie taśmowej z zagęszczaczem śrubowo bębnowym i układem dozowania wapna. Oczyszczone ścieki odprowadzane są przez istniejący wylot do odbiornika, jakim jest ciek Struga I w przekroju 4 + 815 km jej biegu. Właścicielem odbiornika jest Skarb Państwa – Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Struga I jest ciekiem IV rzędu należącym do dorzecza Baryczy.   Rozruch oczyszczalni ścieków ,,PRUSICE” w miejscowości Pietrowice Małe został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Rozruchu i Wstępnej Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w okresie od 9 czerwca do 30 września 2014 r. Przed przystąpieniem do prac rozruchowych obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Rozruch wykazał osiągnięcie wymaganych kluczowych efektów ekologicznych tj. wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach oraz możliwość rolniczego wykorzystania osadu ściekowego. Szczegółowy przebieg i parametry pracy podczas całego okresu rozruchu zostały zarejestrowane w systemie wizualizacji pracą oczyszczalni ścieków i przedstawione w formie raportów dobowych i miesięcznych. Wyposażenie techniczne oczyszczalni umożliwia szybka likwidacje nieprawidłowości w pracy urządzeń, gwarantuje jej niezawodność, a chwilowe zaburzenia nie będą miały istotnego wpływu na efekt oczyszczania ścieków, a tym samym na zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

 

Podstawowe parametry technologiczne obiektów wchodzących w skład oczyszczalni ścieków :

A). Stacja Zlewcza Ścieków Dowożonych SZ.

B). Zbiornik wyrównawczy wraz z pompownią główną ścieków PG i komorą zasuw KZ.

-Komora zbiorcza ścieków: obiekt żelbetowy, przykryty, wentylowany.

Wymiary komory czerpalnej- średnica wewnętrzna Dw =4,5 m

– Komora zasuw – obiekt zblokowany z komorą zbiorczą ścieków.

– Przepływy charakterystyczne:

– Pojemność robocza dla pracy pompy: Vcz~8,45 m3

 

C). Sitopiaskownik SP.

 

Sito:

-Stopień redukcji:

-Objętość zatrzymywanych skratek Vskr =~50m3/a=0,14 m3/d

Piaskownik poziomo-wirowy:

-Efektywność usuwania piasku dla przepływu obliczeniowego ³ 90% dla ziaren o średnicy ³ 0,2 mm

-Stopień redukcji:

-Objętość zatrzymanego piasku: Vpia = ~ 34 m3/a = ~0,10 m3/d o uwodnieniu 25 %

 

D). Komory osadu czynnego KOCZ.

 

Wymiary komór:

-Komora defosfatacji KD:

-Komora nitryfikacji KDN:

-Komora nitryfikacji KN:

Całkowita pojemność czynna:

-Komora defosfatacji KD: 96,2 m3

-Komora denitryfikacji KDN: 351 m3

-Komora nitryfikacji KN: 820,8 m3

Technologiczne wymiary bloku biologicznego wynoszą:

-Długość każdego ciągu: L = 23,5 m

-Szerokość każdego ciągu: B = 6,0 m x 2 ciągi

– Głębokość czynna każdego ciągu Hcz= 4,5 m

 

E). Osadnik wtórny pionowy.

 

Wymiary obiektu:

– Średnica wewnętrzna osadnika Dw= 7,5 m

-Powierzchnia czynna osadnika Fcz=41,85 m2

-Głębokość całkowita osadnika Hc ~7,7 m

-Nachylenie ścian leja osadowego 60o

-Średnica rury centralnej DRC = 800 mm

-Średnica rurociągu, doprowadzającego ścieki po KOCZ: DN 200 mm

-Średnica rurociągu, odprowadzającego ścieki oczyszczone z osadnika: DN200 mm.

-Średnica rurociągu, doprowadzającego osad z leja osadnika DN 200 mm.

 

F). Pompownia osadów recyrkulowanych i nadmiernych.

– Komora zasuw nożowych KZN1 = KZN2

– Komora zbiorcza osadów KZO:

– Komora armatury KA:

Parametry procesu technologicznego:

– ilość osadu nadmiernego., odprowadzana do komory tlenowej stabilizacji osadu: Qos.nadm.= 39,32 m3/d,(dla U = 99%)

– ilość osadu recyrkulującego zewnętrznie, doprowadzona do komory defosfatacji: Qos.rec.=28,5 m3/d

G). Komora pomiarowa.

-Wymiary obiektu:

 

-Typ koryta pomiarowego: Palmer&Bowlus

-Rodzaj pomiaru: ultradźwiękowy

 

H). Komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO.

 

Wymiary obiektu:

-Ilość osadu nadmiernego, doprowadzona ,,KTSO”: Qos = 39,32 m3/d

-Zawartość suchej masy w osadzie -10 kgSM/m3

-Zawartość suchej masy organicznej – 7,2 kgSMO/m3

-Zawartość suchej masy biologicznie rozkładalnej -4,42 kgSMOR/m3

-Czas stabilizacji t=7,0 d

-Obciążenie komory -1,03 kgSMO/m3d

-Zapotrzebowanie tlenu ~ok.185 kgO2/d

-Ilość i uwodnienie osadu po,,KTSO” Qos=26,2 m3/d, U=98,5%

 

 

I). Stacja odwodnienia i higienizacji osadu.

 

-Praca instalacji: 5x/tydzień

-Ilość osadu podawanego na prasę: Qos = 36,7 m3/d

-Sucha masa osadu odwodnionego, średnio: 18 – 22 %

J). Stacja dmuchaw oraz rozdzielnia elektryczna.

-Ilość zainstalowanych dmuchaw: 4 szt.

-parametry dmuchaw: