ODBIÓR USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

2022-03-24 Proeko

OGŁOSZENIE

Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. poszukuje odbiorców do rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Pietrowicach Małych.

WARUNKI

  1. Odbiorcą może być rolnik posiadający gospodarstwo rolne o wielkości pozwalającej na zagospodarowanie ok. 250 ton ustabilizowanych osadów ściekowych rocznie (ok. 75 Mg s.m), przy dawce ok. 9 Mg s.m./ha/3 lata (3 Mg s.m./ha/rok).
  2. Ustabilizowane osady ściekowe gromadzone będą na przyczepie ciągnikowej należącej do PROEKO lub na przyczepie należącej do Odbiorcy osadów i co tygodniowo transportowane na grunt należący do Odbiorcy.
  3. Przy odbiorze transportem Odbiorcy osady będą ważone.
  4. Odbiorca otrzyma od PROEKO Sp. z o.o. analizę chemiczną i bakteriologiczną odbieranych osadów wraz z zalecaną maksymalną dawką, jaką będzie można zastosować na wskazanym przez Odbiorcę gruncie.
  5. Odbiorca wyrazi zgodę na pobranie próbek gleby (1 próbka z 5 ha) z własnego pola, na którym osady mają być zastosowane, w celu przeprowadzenia analiz chemicznych i bakteriologicznych. Koszty badania gleby i osadów pokrywa PROEKO Sp. z o.o.
  6. Odbiorca złoży pisemne zobowiązanie do przestrzegania Zasad Wzajemnej Zgodności (cross-compilance) oraz dobrej praktyki rolniczej – terminy stosowania, odpowiednie warunki przechowywania, wielkości dawek itp.
  7. Odbiorca złoży pisemne zobowiązanie odnośnie ponoszenia odpowiedzialności przed organami kontrolnymi oraz przestrzegania przepisów prawa, według których ustalono podstawowe wytyczne, tj.:
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. nr 137, poz. 924),
  • Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Powyższe warunki zostaną zawarte w umowie

pomiędzy Odbiorcą ustabilizowanych osadów ściekowych a PROEKO Sp. z o.o.

Osoby zaineresowane proszę o kontakt z Moniką Galicką, tel. (71) 312 62 28