Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno w Gminie Prusice
mająca na celu przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno wraz ze stacją zlewczą współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.